Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.kot-pies-cukrzyca.pl, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Zastrzeżenia prawne

1.1  Materiały zamieszczone na serwisie internetowym www.kot-pies-cukrzyca.pl ["Serwis"] są własnością firmy Intervet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, KRS 104038, NIP 5261892773, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł, ["Właściciel"], który jest Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Ust. 2002, nr 144, poz.1204 z późn. zmianami). Serwis podlega ochronie prawnej przewidzianej w przepisach polskiego prawa, w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1.2 Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z akceptacją, bez żadnych zastrzeżeń, niniejszego Regulaminu. Jeśli nie akceptują Państwo Regulaminu, nie są Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem.
1.3 Właściciel zastrzega sobie możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w każdym czasie bez uprzedzenia, zaś Państwo, jako użytkownicy Serwisu i usługobiorcy obowiązani są do zapoznawania się z wprowadzonymi do jego treści zmianami.
1.4 Korzystanie przez Państwa z Serwisu i usług po wprowadzeniu zmian w Regulaminie traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jego nową treść.
1.5 W przypadku podjęcia przez Właściciela decyzji o zorganizowaniu konkursu bądź programu lojalnościowego dostępnego za pośrednictwem Serwisu, zasady tego konkursu bądź programu udostępnione zostaną na mocy odrębnego regulaminu, a wzięcie przez Państwa udziału w konkursie lub programie lojalnościowym wymagać będzie odrębnej akceptacji takiego regulaminu.
1.6 Niniejszy Regulamin dostępny jest on-line przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści jest możliwe poprzez naciśnięcie ikony lub linku pod nazwą "Regulamin".
1.7 Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z Państwa zobowiązaniem, że  podejmowane przez Państwa działania związane z korzystaniem z Serwisu będą zgodne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz, że będą Państwo przestrzegać zakazu dostarczania na Serwis treści o charakterze bezprawnym.

2. Ogólne zasady korzystania z Serwisu oraz świadczone usługi.

 
2.1  Usługi świadczone przez Właściciela w ramach Serwisu mają charakter:

   1. edukacyjny - w zakresie dostarczania informacji na temat zagadnień związanych z cukrzycą u psów i kotów;
   2. informacyjny - w zakresie udostępniania porad lekarzy weterynarii specjalistów; i zwane są dalej łącznie "Usługami".

2.2  Serwis prowadzony jest na rzecz Właściciela przez Wykonawcę firmę Intervet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, KRS 104038, NIP 5261892773, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł,  ["Wykonawca"]. Wszelkie czynności, do dokonania których zobowiązany lub uprawniony zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu jest Właściciel, mogą być podjęte przez Wykonawcę.

3.Charakter informacji

3.1  W Serwisie umieszczone zostały między innymi informacje dotyczące problemów medycznych, zdrowia, leczenia i kondycji fizycznej. Informacje te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem weterynarii. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać ich do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w serwisie. W każdym takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.
3.1.1  Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków prezentowanych w Serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem weterynarii i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.
3.1.2 Żadnej informacji zamieszczonej w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii, iż:

 1. nawet osobnik zdrowy przyjmujący lek poprawi swój stan zdrowia
 2. nieprzyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby
 3. produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.

3.2 Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych w nim produktów ani zaproszenia do negocjacji i na jej podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów.
3.3  Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie ma charakteru promocyjnego i nie stanowi reklamy. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny, edukacyjny lub użytkowy, chyba że w określonym przypadku zastrzeżono wyraźnie inaczej.
3.4  Jeżeli produkt, usługa lub program, o których mowa na Serwisie, nie są dostępne w Polsce, żadna informacja ich dotycząca nie może być rozumiana jako zobowiązanie do wprowadzenia ich na polski rynek.
3.5  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności w znakach towarowych, którymi opatrzone są produkty przedstawione w Serwisie, czy też we wskazaniach dotyczących ich stosowania, sugerowanych dawkach i ograniczeniach, jakie mogą pojawić się w stosunku do produktu na rynkach różnych państw. Informacje zamieszczone na Serwisie należy traktować jako informacje przykładowe.

4. Zasady korzystania z Usług

4.1  Korzystanie z Usług opisanych w punktach 2.1 a-b nie wymaga rejestracji i jest dostępne dla każdego niezarejestrowanego użytkownika serwisu.

5. Czas świadczenia Usług oraz opłaty

5.1  Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony, jak również nie są Państwo zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny czasookres.
5.2  W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z korzystania z Usług.
5.3  Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, jednakże ponoszą Państwo koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis. Wysokość kosztów jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystają.
5.4  W przypadku powzięcia przez Właściciela zamiaru zaprzestania świadczenia Usług i/lub likwidacji Serwisu, zostaną Państwa o tym poinformowani z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie.

6. Ograniczenia

6.1 Korzystanie z Serwisu lub Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę interesów użytkowników oraz osób trzecich.
6.2 Korzystanie z Serwisu może polegać wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Użytkownikowi Serwisu zabrania się rozpowszechniania w Serwisie materiałów:

 1. zawierających treści mogących zostać uznane za reklamę produktów leczniczych w rozumieniu Prawa farmaceutycznego;
 2. zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
 3. zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
 4. naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
 5. zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;
 6. zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
 7. zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo

6.3 Użytkownik ma obowiązek podjąć wszystkie środki w celu uniknięcia zainfekowania Serwisu jakimkolwiek wirusem, trojanem czy innym szkodliwym programem. Zakazane jest dokonywanie zmian, uszkadzanie lub zniekształcanie Serwisu, lub dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Serwisu.

7. Warunki techniczne

7.1  Do korzystania z Serwisu wymagane jest dysponowanie sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny sprzęt z przeglądarką internetową obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.
7.2  Korzystanie przez Państwa z Usług, wskazanych w rozdziale 2 Regulaminu, wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel lub Wykonawca: dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa z ustawionym kodowaniem UTF-8.
7.3  Korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na gromadzenie takich informacji przez Właściciela i/lub Wykonawcę.

8. Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela i/lub Wykonawcy.

8.1  Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.
8.2  W szczególności, Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których uzyskał wiadomość, iż są bezprawne lub błędne.
8.3  Właściciel i/lub Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne.
8.4  Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzania poprawek do Serwisu w każdej chwili i bez uprzedzenia.
8.5  Właściciel i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Państwa o tym fakcie.
8.6  Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
8.7  Właściciel i Wykonawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu:

 1. wszelkich skutków wynikających z umieszczenia w Serwisie informacji nieprecyzyjnych, niedokładnych lub niepełnych;
 2. wszelkich szkód będących wynikiem działań osób trzecich, powodujących zmiany informacji lub elementów dostępnych w Serwisie;
 3. wszelkich szkód pośrednich lub bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencje, choćby nawet Właściciel lub Wykonawca byli świadomi możliwości powstania takich szkód z powodu:
  1. wejścia lub niemożliwości wejścia na Serwis;
  2. użytkowania Serwisu, również z powodu wszelkich zniszczeń i wirusów, które mogłyby zainfekować wyposażenie informatyczne Użytkownika lub każde inne dobro i/lub;
  3. zaufania do informacji pochodzących pośrednio lub bezpośrednio z Serwisu.

8.8  Właściciel i Wykonawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie są oni inicjatorem transmisji, gdy nie wybierają odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwają lub nie modyfikują danych będących przedmiotem transmisji.
8.9  Właściciel i Wykonawca podejmą wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług.
8.10  Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych.
8.11  Właściciel i/lub Wykonawca nie zweryfikowali treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość.
8.12  Umożliwienie połączenia ze stroną niebędącą własnością Właściciela czy Wykonawcy nie oznacza, że rekomendują oni taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.
8.13  Właściciel i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmitują oraz w stosunku, do których zapewniają automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:

    1. nie usuwają i nie modyfikują tych danych,
    2. posługują się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania,
    3. nie zakłócają posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

8.14  W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Właściciel lub Wykonawca niezwłocznie uniemożliwiają dostęp do tych danych.
8.15  Właściciel i Wykonawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód będących wynikiem błędów zabezpieczeń i nieprawidłowej konfiguracji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML.

9. Postępowanie reklamacyjne

9.1  Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane na adres siedziby Wykonawcy: Intervet Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
9.2  W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela i/lub Wykonawcy, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

10. Prawo właściwe

10.1  Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmiot polski: Intervet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, KRS 104038, NIP 5261892773, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.
10.2  We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10.3  Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
10.4  Wszelkie spory dotyczące funkcjonowania Serwisu podlegają jurysdykcji sądów polskich.

11. Informacje o "cookies" i IP

Podczas każdego odwiedzania przez Państwa naszych stron internetowych nasze serwery WWW automatycznie zachowują nazwę Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, witryny, z której uzyskano dostęp do naszych stron, a także datę oraz ilość czasu spędzonego na przeglądaniu naszej witryny. Ponadto podczas korzystania z naszych stron internetowych nasze serwery dokonują zapisu danych dla celów bezpieczeństwa, co - w stosownych przypadkach - umożliwia Państwa identyfikację (np. adresu IP, daty i godziny Państwa odwiedzin oraz przeglądanych stron). Zastrzegamy sobie prawo do analizy anonimowych danych dla celów statystycznych. W celu identyfikacji osób regularnie odwiedzających nasze strony, wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji na Państwa temat, a jedynie numer identyfikacyjny, który jest zupełnie nieprzydatny poza naszymi witrynami internetowymi. Ustawienia większości przeglądarek pozwalają na automatyczny zapis plików cookies. Jednakże istnieje możliwość wyłączenia funkcji "Zachowuj pliki cookies" bądź ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby informowała Państwa o każdym przesyłaniu plików cookies. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce może doprowadzić do częściowych problemów w funkcjonowaniu usług na serwisie.

12. Ochrona własności intelektualnej

12. 1  Abonentem nazwy domeny "kot-pies-cukrzyca.pl" jest Intervet Sp. z o.o.
12.2  Zawartość Serwisu stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako taki podlega ochronie
12.3 Bez zezwolenia Właściciela zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, drukowanie, zapisywanie, zmienianie, przenoszenie czy rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku oraz dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Serwisie dla celów innych niż użytek osobisty oraz dozwolony użytek publiczny.
12.4  Prezentacja serwisu oraz każdy jego element, w tym znaki towarowe, slogany, loga i nazwy domen, które pojawiają się w Serwisie, są chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej oraz należą do Intervet Sp. z o.o.
12.5 Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu, dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej i przemysłowej.
12.6  Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Serwisu musi znaleźć się następująca informacja: "Copyright © 2012 Intervet Sp. z o.o."
12.7  Legalnie użytkowane elementy Serwisu lub znajdujące się w Serwisie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane lub modyfikowane.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone